Integritetspolicy 

Energiinstallation i Sverige AB Org.nummer: 556691-3538 är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i anknytning till  de tjänster som Energiinstallation erbjuder er. 

Till personuppgifter räknas all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som finns i livet. Denna information behandlar vi i enlighet med den gällande lagstiftningen. 

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personliga uppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter. 

Information om personuppgifts behandlingar 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas av Energiinstallation för att ta kontakt och kommunicera med dig i kundservice syfte.  De behandlas även för att vi ska kunna fullfölja avtal med dig som kund. Detta gäller genomförande av köp, leverans, fakturering, betalning och support. Samt för att leverera garantiservice för att säkerhetställa produktens funktion och driftsäkerhet. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande. Ett aktuellt affärsförhållande förutsätter att det har funnits en aktiv kommunikation mellan parterna eller en aktuell transaktion, såsom exempelvis betalning, inom ett år från senaste aktivitet. Är du kund hos oss sparar vi dina uppgifter under perioden som vi ansvarar för produktens garanti samt sex månader efter garantins utgång. 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar på www.energiinstallation.se skickas inte vidare till en tredje part såvida inte affären fullföljs. Vid överenskommelse tillhandahåller vi dina uppgifter (namn och Adress) till våra leverantörer. 

 

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Energiinstalltion I Sverige AB 

Ekspinnarvägen 4

141 37 Huddinge